Ενημερώνουμε τόσο τα μέλη μας όσο και τους φίλους της Ενώσεως μας που ενδιαφέρονται να προσφέρουν αίμα, ότι μπορούν να επισκεφτούν οποιαδήποτε μονάδα αιμοδοσίας ,να δώσουν αίμα και να δηλώσουν ότι δίνουν αίμα για την τράπεζας αιμοδοσίας της Ενώσεως μας με την ονομασία « Μακεδονία»( Η τράπεζα ανήκει στο Εθνικό Σύστημα Αιμοδοσίας με αριθμό μητρώου 11857)

Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017

Στελέχωση -Απόσπαση προσωπικού για την λειτουργία των Παιδικών Εξοχών της Ελληνικής Αστυνομίας στον Άγιο Ανδρέα – Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος Αττικής, κατά τη θερινή περίοδο έτους 2017


Για τη λειτουργία της Κατασκήνωσης κατά την περίοδο φιλοξενίας οικογενειών, θα αποσπασθούν σύμφωνα με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίαςκατά προτεραιότητα από Υπηρεσίες της Αττικής, με γνώμονα πρωτίστως, την εθελοντική τους συμμετοχή, συνολικά τριάντα ένα (31) άτομα, προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τα χρονικά διαστήματα 
από 22-05-2017 έως 22-06-2017 και 19-08-2017 έως 10-10-2017, ως ακολούθως:
α) Δύο (2) Ανθυπαστυνόμοι ή Υπαστυνόμοι, ως υπεύθυνοι βάρδιας Μαγειρείου – Εστιατόριου.
β) Δύο (2) άτομα έως και το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου ή Π.Υ., που γνωρίζουν επαρκώς τη μαγειρική τέχνη, ως μάγειρες, και κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών.
γ) Δύο (2) άτομα έως και το βαθμό του Αρχιφύλακα ή Π.Υ., που να γνωρίζουν τη μαγειρική τέχνη, ως βοηθοί μάγειρα, και να διαθέτουν ανάλογη εμπειρία.
δ) Τέσσερα (4) άτομα έως και το βαθμό του Αρχιφύλακα ή Π.Υ., ως προσωπικό εστιατορίου.
ε) Ένα (1) άτομο έως και το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, ως αποθηκάριος.
στ) Ένα (1) άτομο έως και το βαθμό του Υπαστυνόμου, ως Τεχνολόγος Τροφίμων, κάτοχος σχετικού τίτλου σπουδών.
ζ) Οκτώ (8) άτομα έως και το βαθμό του Αρχιφύλακα, ως προσωπικό της ασφάλειας, της πυρασφάλειας και του ευπρεπισμού των χώρων.
η) Τρία (3) άτομα έως και το βαθμό του Αρχιφύλακα ή Π.Υ., ως προσωπικό Κυλικείου.
θ) Ένα (1) άτομο έως και το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου ή Π.Υ., ως ηλεκτρολόγος, κάτοχος αδείας Υ/Σ κατηγορίας ΣΤ΄.
ι)  Ένα (1) άτομο έως και το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου ή Π.Υ.,  ως ηλεκτρονικός, κάτοχος σχετικού τίτλου σπουδών.
ια) Ένα (1) άτομο έως και το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου ή Π.Υ., ως υδραυλικός, κάτοχος τίτλου σπουδών υδραυλικού από τεχνική σχολή ή με ανάλογη εμπειρία σε Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.
ιβ) Ένα άτομο (1) έως και το βαθμό του Υπαστυνόμου, ως Ναυαγοσώστης, ο οποίος  να κατέχει ανάλογο δίπλωμα.
ιγ) Ένα άτομο (1) έως και το βαθμό του Υπαστυνόμου, ως γυμναστής, για την απασχόληση των παιδιών με αθλοπαιδιές και λοιπές δραστηριότητες, κάτοχο σχετικού τίτλου σπουδών.
ιδ) Τρία (3) άτομα Ανθυπαστυνόμοι ή Υπαστυνόμοι, ως επόπτες της εγκατάστασης.
  Το ωράριο εργασίας του προσωπικού θα είναι αυτό του 8ωρου, πρωί-απόγευμα, πλην των σκοπών και του προσωπικού ασφάλειας και πυρασφάλειας της εγκατάστασης, που θα ακολουθούν κυλιόμενο ωράριο.
  Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να αποσπαστούν στις Παιδικές Εξοχές θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην Υπηρεσία τους(σύμφωνα με το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β-2), μέχρι 20/03/2017.
-   Οι αιτούντες δύναται να επιλέξουν είτε μία είτε και τις δύο χρονικές περιόδους   απόσπασης  (22-05-2017 έως 22-06-2017 και 19-08-2017 έως 10-10-2017).
-  Επισημαίνεται ότι, όσοι από το προσωπικό υποβάλλουν αίτηση με ειδικότητες, μάγειρα, ναυαγοσώστη, γυμναστή και τεχνολόγου τροφίμων θα πρέπει απαραίτητα, να συνυποβάλλουν και αντίγραφο πτυχίου-διπλώματος-τίτλου σπουδών, αντίστοιχο με την ειδικότητά τους.
  Η επιλογή του προσωπικού που θα υποβάλλει αίτηση για εθελοντική απόσπασή του στις Παιδικές Εξοχές, θα γίνει από τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από το Διευθυντή του Ιδρύματος «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας» ή τον αναπληρωτή αυτού, ως πρόεδρο και μέλη δύο Αξιωματικούς, ένας από τη Δ/νση Προσωπικού/Α.Ε.Α. και ένας από το Ίδρυμα.
 Το προσωπικό, ανεξαρτήτου ειδικότητας και απασχόλησης, που τελικά θα επιλεγεί να αποσπασθεί στην Κατασκήνωση, θα κληθεί από την Υπηρεσία μας να υποβάλλει ιατρική βεβαίωση καλής υγείας από υπηρεσιακό ή ιδιώτη ιατρό, προκειμένου να αποσταλούν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στην αδειοδοτούσα Αρχή, για την έκδοση Άδειας Λειτουργίας της εγκατάστασης.
Επιπλέον, το προσωπικό υγειονομικού ενδιαφέροντος (μάγειρες και βοηθοί αυτών, προσωπικό εστιατορίου και κυλικείου, αποθηκάριου και τεχνολόγων τροφίμων) υποχρεούται να προσκομίσει το προβλεπόμενο εν ισχύ πιστοποιητικό υγείας. 
 Τα επί μέρους καθήκοντα του προσωπικού κατά ειδικότητα και λοιπές λεπτομέρειες θα ορισθούν, σύμφωνα με τις υφιστάμενες ανάγκες των Παιδικών Εξοχών, από το Διευθυντή των Παιδικών Εξοχών και τον Αρχηγό της Κατασκήνωσης.Τονίζεται ότι, όλο το προσωπικό που θα επιλεγεί για τη στελέχωση της Κατασκήνωσης, θα συμμετάσχει ανεξαρτήτως ειδικότητας ή καθηκόντων, στην ασφάλεια και πυρασφάλεια της Κατασκήνωσης, σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό.
  Στο αστυνομικό και στο πολιτικό προσωπικό που θα αποσπασθεί στις Παιδικές Εξοχές, παρέχεται η δυνατότητα, εφόσον επιθυμεί, να διαμένει εντός της Κατασκήνωσης και να συνοδεύεται και από τα μέλη της οικογένειάς του.
  Επίσης, τόσο το προσωπικό του Ιδρύματος όσο και το προσωπικό που θα αποσπαστεί στις Παιδικές Εξοχές, εφόσον επιθυμεί, δύναται να σιτίζεται στο εστιατόριο της Κατασκήνωσης, χωρίς καταβολή τιμήματος. Ωστόσο, αποκλειστικά και μόνοτα μέλη της οικογένειάς του που τυχόν θα τον συνοδεύουν θα σιτίζονται με την καταβολή μειωμένου αντιτίμου, το ύψος του οποίου θα ανέρχεται στα τρία (3) ευρώ ημερησίως, ανά άτομο, για τρία (3) πλήρη γεύματα.
Λοιπά πρόσωπα – επισκέπτες θα δύνανται να σιτίζονται, με την καταβολή κανονικού αντιτίμου, έξι (6) ευρώ ημερησίως και μόνο εφόσον έχουν καλυφθεί πλήρως οι ανάγκες των δικαιούχων. Δείτε την διαταγή του Αρχηγείου (ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ )